mobile header

NB! This article is still under construction!

DUTCH:

Verzekeringen zoals aangeboden door de verhuurbedrijven van auto's in zuidelijk-Afrika:

Het is van belang te wijzen op de verschillen in verzekeringen en verwachtingen rondom de zaken die gedekt zijn door verzekeringen in zuidelijk-Afrika ten opzichte van verzekeringen in Europa.

Het belangrijkste is men in zuidelijk-Afrika niet zoiets kent als een casco- of "all risk" verzekering. Er zal altijd een stukje

"self-insurance" moeten plaatsvinden. De voorwaarden zijn vaak onduidelijk en de verhuurders weten het meestal naar aanleiding van vragen niet duidelijker te maken, vandaar.

Hoewel er onderlinge verschillen zijn komt het in het algemeen hier op neer:

De aangeboden autoverzekeringen kennen allemaal hetzelfde eigen risico en die is als regel 15000Rand. (zo'n 1300 Euro) Dit dus bij volledige afschrijving van de auto. Echter: dit bedrag en de verzekering gelden alleen voor de auto niet voor extra gehuurde camping equipment. In geval van volledige afschrijving van auto plus gehuurde camping equipment gaat de rekening een stuk hoger worden n.l. die 15000Rand plus de camping equipment plus sleepkosten. Wij hebben geen verzekering gevonden die alles afdekt. Dit kan voor zever wij weten ook niet vanuit Nederland; er is geen reisverzekering die gehuurde equipment verzekerd.

Aangezien op de Afrikaanse wegen nogal eens lekke banden en gebroken voorruiten voorkomen, denk aan gravelwegen met opspringende steentjes, zijn ruiten en banden ook uitgesloten in geval van enkel deze schade meldingen. (bij grotere ongelukken en volledig "total-loss" zitten deze er natuurlijk wel bij)

Wat ook aangeboden kan worden is een "super-cover". Deze verkleint dan het eigenrisico echter nog steeds met de bovengenoemde beperkingen, dus alleen voor de auto maar niet voor de extra zaken. Hier vraagt met dan extra premie voor en zeker bij langere reizen kan het maar helemaal de vraag zijn of de extra premie opweegt tegen het hogere eigenrisico.

Conclusie: in geval van schades zijn er dus vaak extra kosten waarop gerekend dient te worden.

We hopen dat dit enige vragen wegneemt

English:

Limitations on insurance as offered by car rental companies in southern Africa:

It is important to note the differences in insurance and expectations concerning the matters covered by insurance in southern Africa in relation to insurance in Europe.

The main thing is that in southern Africa a thing as an casco- or "all risk" insurance (as we know in Europe) is not existing. There will always be a part of  "self-insurance" required. The conditions are often unclear and the most of the time rental companies are unable to answer your questions satisfactory.

Although there are differences in general it comes down to this:

The offered car insurances all know an excess which is normally 15000Rand. (About 1300 Euro) This applies for "total loss" of the car. However: this amount and the insurance only apply to the car rented and not for extra camping equipment. In case of a full write-off of both car and rented camping equipment  the invoice will be a much higher amount and will come down to the earlier mentioned 15000Rand plus camping equipment plus towing costs. We found no insurance in ZA that covers everything. As far as we know this can also not be insured from Europe since no travel insurance covers rented equipment.

On the African roads often flat tires and broken windshields occur, think of the gravel roads with their little pebbles, so windows and tires are also excluded in the event of any such individual damage claims. (With larger accidents and complete "total loss" they are included)

What also can be offered is a "super-cover". This then reduces the excess but, unfortunately, still with the above mentioned restrictions, so only for cars but not for the extra equipment. They then will ask for additional premium and especially on longer trips it's questionable whether the additional premium outweighs the higher excess amount.

Conclusion: In case of damage, there are often additional costs which should be considered.

We hope this removes some questions.